CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

  1. Mục Đích và Phạm Vi:

Chính sách này nhằm đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân của khách hàng, nhân viên, đối tác và bất kỳ bên nào liên quan đến với chúng tôi. được bảo vệ và xử lý một cách an toàn và minh bạch. Chính sách áp dụng cho mọi khía cạnh của việc thu thập, lưu trữ, xử lý và chia sẻ thông tin cá nhân.

Chính sách bảo mật

  1. Loại Thông Tin Cá Nhân:

Thông tin cá nhân bao gồm mọi thông tin liên quan đến cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán và bất kỳ thông tin cá nhân khác nào mà chúng tôi có thể thu thập trong quá trình kinh doanh.

  1. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin:

Thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cụ thể đã được thông báo cho người cung cấp thông tin, chẳng hạn như xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, và các mục đích khác liên quan đến quản lý doanh nghiệp.

  1. Pháp Luật và Tuân Thủ:

Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi quy định và luật lệ liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định của GDPR, CCPA, và bất kỳ luật lệ nào áp dụng đối với nơi hoạt động của chúng tôi.

Chính sách bảo mật

  1. An Toàn Thông Tin:

Chúng tôi cam kết triển khai biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy hoại. Các biện pháp này bao gồm mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập, và các biện pháp bảo vệ khác.

  1. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân:

chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng từ người cung cấp thông tin, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi cần thiết để thực hiện dịch vụ được yêu cầu.

  1. Đàm Phán và Hòa Giải:

Mọi tranh chấp liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân sẽ được giải quyết qua đàm phán và hòa giải. Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận, vấn đề sẽ được đưa ra tòa án theo quy định của pháp luật.

  1. Cập Nhật Chính Sách:

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này có thể được xem xét và cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo trước. Phiên bản mới nhất của chính sách sẽ luôn được công bố trên trang web của chúng tôi.

  1. Đàm Phán Thêm:

Để biết thêm thông tin hoặc để đàm phán về các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua SĐT: 0359629585